Algemene voorwaarden - Face & Feet Sensation

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Face & Feet Sensation en een cliënt
waarop Face & Feet Sensation deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Diensten
Face & Feet Sensation zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en met gebruikmaking van deugelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de
H.A.M.( Hygiëne, Arbo en Milieu)

3.Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afpsraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan
Face & Feet Sensation melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Face & Feet Sensation
50% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt, mag Face & Feet Sensation de verloren
tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Face & Feet Sensation moet verhindering voor een
afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
Overmacht omvat datgene wat de wet en juristpridentie daarover zegt.

4.Betaling & Tarieven
Face & Feet Sensation vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de salon
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
De cliënt dient na afloop van de behandeling de behandeling en eventuele producten contant of via de pin te voldoen.

5.Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet vòòr de eerste behandeling bij Face & Feet Sensation van alle gegevens, welke voor Face & Feet Sensation
relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Face & Feet Sensation neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op
en behandelt de vertrouwlijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Face & Feet Sensation zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk.
Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Face & Feet Sensation behandeling gegevens ter beschikking stellen
aan de huisarts/podotherapeut of medisch specialist indien van toepassing.
Eigen persoons en behandelgegevens zijn ten alle tijden in te zien door de cliënt.

6.Geheimhouding
Face & Feet sensation is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwlijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de
behandeling. Informatie geldt als vertrouwlijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de
informatie. De Geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak,
Face & Feet Sensation verplicht is de vertrouwlijke informatie aan derden te verstrekken.

7.Aansprakelijkheid
Face & Feet Sensation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Face & Feet Sensation
is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen,
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Face & Feet Sensation is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegenomen naar de praktijk.

8.Garantie
Face & Feet Sensation geeft de cliënt 2 weken ( 14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
1. De cliënt andere producten van door Face & Feet Sensation geadviseerd heeft gebruikt.
2. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
4. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9.Beschadiging & Diefstal
Face & Feet Sensation heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
Face & Feet Sensation meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze spoedig mogelijk doch binnen
vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Face & Feet Sensation.
Face & Feet Sensation zal de klacht zo spoedig mogelijk adequaat afhandelen.

11.Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Face & Feet Sensation
het recht de cliënt de toegang tot de prakrijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12.Recht
Op elke overeenkomst tussen Face & Feet Sensation en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie s.q. de versie zoals gold ten tijde van het totstandkoming
van de overeenkomst. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu